۹۰/۱۱/۱۵

 بیست سال پیش بود . «داستان» کم کم برایم رنگ جدى ترى مى گرفت. گاهی چیزى‌ مى نوشتم ، تشنه ى‌ دانستن بودم اطلاعاتم از فنون داستان و چگونه نوشتنش کم بود نه کتاب آموزشى نه مربى و استادى‌. چیزهایى‌ پراکنده از این طرف و آن طرف به دستم مى رسید و گاهی دوستى و بزرگترى راهنمایى مى کرد . آن روز ها اندیمشک بودم در یک بعد از ظهر تابستان که بى حوصله طول تنها خیابان شهر را گز مى کردم بی اختیار سراز «پاساژ لرها» در آوردم آخرین پاساژ خیابان اصلى جایى که معمولا لباسهاى ارزان قیمت در آن یافت مى شد به ناگاه در میان آن مغازه ها کتابفروشى کوچکى هویدا شد تعجب کردم اما بى درنگ وارد شدم کتابهاى زیادى نداشت چندتایى را توی ویترین شیشه اى که معمولا برای قرار دادن کمربند و تى شرت استفاده مى شد قرار داده بودند و چند تایى را روى قفسه هاى شیشه اى. کتابهاى خوبى بودند اندیمشک کتابفروشى خوبى نداشت  ـ حالا هم البته ندارد ـ‌  با ولع کتابها را از نظر گذراندم  که ناگهان دیدمش نسبتا قطور بود و جلد سفید رنگى داشت با خودنویسهاى رنگى ـ هنر داستان نویسى تالیف ابراهیم یونسى ـ از متصدى خواستمش . بر حسب عادت فهرستش را نگاه کردم سرفصلها را که مى دیدم گوشه  ى چشمانم از خوشحالى مى پرید چیزى را که در به در دنبالش می گشتم پیدا کرده بودم پولهایم کم بود فرداى آن روز خریدمش و تا نیمه هاى شب بخش هاى زیادى از آن را خواندم و تازه آن وقت بود که متوجه شدم در قسمت فهرست و لابه لای صفحاتى از کتاب با مداد علامتهایى هست یعنى اینکه کتاب نو نبود و قبل از من کسى آن را خوانده بود توجهى نکردم و البته آثار مدادى کتاب را هم پاک نکردم و گذاشتم که یادگارى بماند که ماند و هر بار که این کتاب را ورق مى زنم به بهانه اى خاطره اش برایم زنده مى شود کتاب من چاپ پنجم انتشارات نگاه بود  به قیمت ۱۸۵ تومان « هنر داستان نویسى » را بعد ها که ادعایمان بالازد بارها و بارها به دیگران توصیه کردم همان اوان که جلساتى را با ارمغان و حسین بذرافکن  در ارشاد و کتابخانه شماره ى یک راه انداخته بودیم  این کتاب را با همکارى خانم طهماسى خلاصه و بازنویسى و در جزوه هاى کوچکى در اختیار بچه هاى جلسه مى گذاشتم اگر چه بعد ها نویسندگان دیگرى کتابهاى آموزشى در حوزه ى داستان نویسى  تالیف و ترجمه کردند اما همچنان مصر هستم که « هنر داستان نویسی ابراهیم یونسى » به طرز عجیبى از کلاس بالاترى برخور دار است  مثالهاى داستانى و سرفصلها و نوع مباحث این کتاب هنوز هم بعد از دو دهه و تغیرات زیادى که در مبانى و تئورى هاى داستانى شکل گرفته است خواندنى و آموزنده است .

حالا دو سه روزی است که ابراهیم یونسى از دنیا رفته است ناراحت نیستم یونسى کارى را که باید انجام مى داد  انجام داد و رفت چندین رمان خوب  نوشت چندین رمان خوبتر ترجمه کرد بر نسلهایی از نویسندگان و کتابخوانهاى ما تاثیر خوبى گذاشت بسیارى از نویسندگان را مدیون خودش کرد و جوانان با استعداد زیادى با خواندن کتاب هنر داستان نویسى او راهشان را پیدا کردند و از سرگردانى رهایى یافتند تا به حال کتابی مثل این کتاب در حوزه ى تخصصى داستان نویسى چنین اقبالى نداشته است از این رو بى راه نیست اگر آن را کتاب مقدس داستان نویسان بدانیم  . یونسى قریب به هشت دهه زیست و نیم قرن با کتابخوانهاى حرفه اى همنفس بود او دنیاى خودش را برایمان ترسیم کرد گفت و نوشت گفت و نوشت آنقدر نوشت تا خودش در قصه هایش جاودانه شد او متعلق به نسلى بود که گوهر گرانبهاى زمان را ارج مى نهاد و تا آخرین دم از نوشتن و ساختن و سوختن باز نایستاد . درود ما از آن او باد

———————-

دیگران  نیز در باره ى او اینگونه می اندیشندپاسخ دهید

معرفی کتاب
Copy of 1_0007
تبلیغات