۸۹/۰۷/۱۰

نکو داشت روز قلم را در حالی برگزار کردیم  که :

فکر نمی کردیم در آن گرد و غبار دوستانی بهتر از آب روان اینچنین به گرمی دعوتمان را پاسخ دهند

فکر نمی کردیم بشود لبخند به لبان استاد سخاوت نشاند

فکر  نمی کردیم مجری برنامه ناگهان تصمیم بگیرد ناپدید شود !! ومن مجبور بشوم بارش را به دوش بکشم و تا پایان برنامه نگرانش بشوم که نکند اتفاقی افتاده است برایش غافل از این که…

خیالی نیست

 همه دوستان که بهتر از آب روان نیستند

  فکر نمی کردیم جمعی از بهترینها در کنار هم باشند و ناچار بشویم به تعدادی بسنده کنیم : حسن فریدی ، مجید زرکی ، حسین بذرافکن ، ارمغان بهداروند ، سیاوش سبزی ، احمد حسینی ، احمد عبدالهی ، علی کلانتر ، علی امیدی، مهدی متین راد ، خانم میریه و آخرینشان استاد سخاوت که بخشی از نمایشنامه ی هذیان را به زیبایی و حرارت خواندند

از همه ی دوستانی که آمدند شعر خواندند ، داستان خواندند ، موسیقی اجرا کردند ، فیلم ساختند و همه ی آنهایی که دیدند و شنیدند و تشویق کردند و لبخند زدند ممنونم این بهترین نکوداشت روز قلم در پنج سال گذشته بود

 

 

 

 

 پاسخ دهید

معرفی کتاب
Copy of 1_0007
تبلیغات