۸۷/۱۲/۲۷

یهار  ـ‌  بهاری که گذشت !‌

دوسال سگ دو زدن و دهن به دهن شدن با آدمهای بی ارزشی که از بد حادثه «‌مسئول» بودند و سکان شهر و استان را به دست داشتند و دارند برای آنکه در کله های پوکشان فروکنم ناهیدی آدم مهمی بوده است و باید برای زنده کردن آنچه انجام داده است کاری کرد . دوسال دقبقا طول کشید تا توانستم نتیچه بگیرم ـ‌ اردیبهشت ۸۷ ـ‌ ونتیجه ی عملی ْآن کمردرد ی که هنوز و هرروز آزارم می دهد

 تابستان ـ تابستان گرم ، خاک آلود و موریانه زده

آن دو سال از کسب و کار انداخته بودم. وقتی برگشتم که دیر شده بود !! طوفانهای شن و خاک ، شرجی و گرما و کولرهایی که توقف نداشتند و شهریور نحسی که مچ خائن را باز کرد خستگی را به تنم آویخت و بوی روزهای خاکستری با خودش آورد

 پاییز ـ پاییز دومزه

یک روزعصر به خودم گفتم :« هی اینهمه کتاب خوندی که چی بشه ؟ چی فهمیدی ؟ اینهمه نویسنده که توقفسه تنگ هم نشستن نتوانستند به تو بفهمونن که باید گذشت داشته باشی ؟ خر شدم و خائن را بخشیدم اما دو ماه بعد که این بار در کسوت ! دزد وارد خانه و کاشانه ام شد و برد آنچه را می توانست ببرد رفتم روبه روی قفسه ی کتابها ایستادم و گفتم عیبی ندارد هنوز دوستتان دارم اما از من نخواهید حالا حالاها طعم خیانت از زیر دندان هایم برود .» تولد برادر بهنود :( پرهام) کوچکی که با هر سوت کوتاه من با چشمها و صورت گردش می خندد بروفن کارسازی است که برای لحظه های کوتاهی هم که شده مرا با خودش به عالم دیگری می برد

 زمستان ـ زمستان خشک و بی آب و علف

می دانی وقتی « دز » آب نداشته باشد یعنی چی ؟‌می دانی وقتی «سردشت و شهیون» از بی آبی سبز نشده باشند یعنی چی ؟ می دانی وقتی پرتقالها و نارنگی های دزفول مثل پوست مفنگی ها چروک خورده و کدر شده باشد یعنی چی ؟ می دانی وقتی تو چله ی زمستان باید هر روز شیلنگ آب را بگیری و خاک ها را بشوری یعنی چی ؟ می دانی وقتی بازار شب عید رونق هر ساله را نداشته باشد یعنی چی؟ می دانی وقتی می گویم انجمن قصه حتی یک جلسه برگزار نکرد یعنی چی؟ می دانی وقتی می گویم یک پا دادگاه و یک پا کار یعنی چی ؟ نه خودمانیم جان من می دانی ؟

مهم نیست البته !!  مهم این است که بهار در راه است  .پشت در است . « بهار »  همان دلخوشی دلچسبی که خبر آمدنش با بوی « فاشها » می تواند یک تنه به خانه تکانی وادارمان کند . آمدن بهار مبارکتان باد و….. مبارکمان بادپاسخ دهید

معرفی کتاب
Copy of 1_0007
تبلیغات